Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Serveis Socials, Benestar i Família

Data: 
31/07/2020

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de les actes de les sessions del 2 i 30 de juny de 2020.
2. Ratificació del Decret de Presidència 304/2020 d’aprovació de la Cessió d’ús de les instal·lacions del Poliesportiu Municipal de Torres de Segre per al confinament de temporers, persones sense llar i persones amb simptomatologia lleu de Covid19 amb caràcter urgent.
3. Ratificació del Decret de Presidència 311/2020 d’aprovació de l’Addenda al Contracte programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries COVID-19.
4. Ratificació del Decret de Presidència 333/2020 d’aprovació del Conveni de col·laboració amb la Fundació Proactiva Open Arms per al desenvolupament d’un programa de voluntariat en l’àmbit dels temporers, persones sense sostre i persones amb simptomatologia lleu de Covid-19 a Torres de Segre.
5. Assumptes d’urgència.
6. Informes de presidència.
7. Precs i preguntes.