Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economía

Data: 
31/07/2020

Ordre del dia:

1. Elecció del president de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia.
2. Aprovació de l’esborrany de l’acta de 2 de juny de 2020.
3. Donar compte i ratificació de decrets presidència.
4. Donar compte de decrets gerència.
5. Modificació núm. 4 del cartipàs comarcal 2019-2023: donar compte dels Decrets de Presidència núm. 329/2020, 330/2020 i 334/2020.
6. Modificació núm. 1 de la Relació de Llocs de treball 2020.
7. Informe resum anual del Consell Comarcal del Segrià dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de
l’exercici 2019.
8. Aprovació del conveni de cooperació educativa entre el Consell Comarcal del Segrià i la Universitat de Lleida per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.
9. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) i el Consell Comarcal del Segrià per a donar suport a la reactivació del
comerç dels municipis afectats pel Covid-19.
10. Assumptes d’urgència.
11. Informes de presidència.
12. Precs i preguntes.