Sessió ordinària de la Comissió de Promoció Econòmica i Turisme

Data: 
15/10/2020

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta d’1 d’octubre de 2019 i de 4 de febrer de 2020
2. Dictamen Decret de Presidència núm. 494/2020: aprovació bases selecció tècnic redactor Pla reactivació Covid19
3. Dictamen Decret de Presidència núm. 495/2020: aprovació bases selecció 2 tècnics executors Pla reactivació Covid19
4. Assumptes d'urgència
5. Informes de presidència
6. Precs i preguntes