Sessió ordinària de la Comissió de Promoció Econòmica i Turisme

Data: 
01/10/2021

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de 3 d’agost de 2021
2.    Aprovació del conveni per l’execució del projecte estratègic territori de valor: “posar en valor els recursos del territori com a dinamitzadors del turisme familiar 2022” en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. (operació 19.03.01) (exp. núm. 985/2021)
3.    Assumptes d’urgència
4.    Informes de presidència
5.    Precs i preguntes