Sessió ordinària de la Comissió Informativa de de Règim Interior, Hisenda i Economia

Data: 
25/11/2022

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 4 d’agost de 2022.
2. Donar compte de decrets de presidència.
3. Donar compte de decrets de gerència.
4. Modificació del pressupost núm. 14/2022 (exp. núm. 3491/2022).
5. Ratificació del decret increment 1,5% retribucions empleats públics d’acord amb el RDL 18/2022, exercici 2022 (exp. núm. 78/2022).
6. Aprovació de les bases comunes i convocatòria del concurs de mèrits, per a la provisió de llocs de treball de personal funcionari corresponent al procés extraordinari d’estabilització i consolidació derivat de la llei 20/2021, de 28 de desembre del Consell Comarcal del Segrià (exp. núm. 3434/2022).
7. Aprovació de les bases comunes i convocatòria del concurs-oposició, per a la provisió de llocs de treball de personal funcionari corresponent al procés extraordinari d’estabilització i consolidació derivat de la llei 20/2021, de 28 de desembre del Consell Comarcal del Segrià (exp. núm. 3435/2022).
8. Aprovació de les bases comunes i convocatòria del concurs-oposició, per a la provisió de llocs de treball de personal laboral corresponent al procés extraordinari d’estabilització i consolidació derivat de la llei 20/2021, de 28 de desembre del Consell Comarcal del Segrià (exp. núm. 3436/2022).
9. Assumptes d’urgència.
10. Informes de presidència.
11. Precs i preguntes.