Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Joventut, Cultura i Esports

Data: 
28/05/2021

Ordre del dia

1. Aprovació de l’esborrany de la sessió de 2 de març de 2021.
2. Declaració de l’Església Parroquial de Sant Miquel Arcàngel d’Alcoletge com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) (exp. núm. 559/2021)
3. Informes de presidència.
4. Precs i preguntes.