Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Joventut, Cultura i Esports

Data: 
30/07/2021

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Modificació de les bases per a la concessió de premis de recitació poètica del Consell
Comarcal del Segrià (exp. 1405/2021)
3. Assumptes d’urgència.
4. Precs i preguntes.