sessió ordinària de la Comissió Informativa de Joventut, Cultura i Esports

Data: 
14/12/2021

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Informe pressupost 2022 Àrea de Joventut, Cultura i Esports del Consell Comarcal.
3. Assumptes d’urgència.
4. Informes de presidència
5. Precs i preguntes.