Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Joventut, Cultura i Esports

Data: 
27/01/2022

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Declaració de Bé Cultural d’Interès Local de la Xemeneia hort Pubillet de Montoliu de Lleida (exp. núm. 2391/2021).
3. Assumptes d’urgència.
4. Informes de presidència
5. Precs i preguntes.