Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Joventut, Cultura i Esports

Data: 
31/03/2022

Ordre del dia:

1.Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2.Declaració de bé cultural d’interès local de “Era de la Felisa” de Montoliu de Lleida (exp. núm. 341/2022).
3.Assumptes d’urgència.
4.Informes de presidència
5.Precs i preguntes.