Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Joventut, Cultura i Esports

Data: 
30/05/2022

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
2. Declaració de BCIL de Jaciment de la Serra del Calvari de la Granja d’Escarp (exp. núm. 1438/2022). 
3. Declaració de BCIL d’Els Trullets de Benavent de Segrià (exp. núm. 1163/2022). 
4. Assumptes d’urgència. 
5. Informes de presidència 
6. Precs i preguntes.