sessió ordinària de la Comissió Informativa de Joventut, Cultura i Esports

Data: 
26/01/2023

Ordre del dia:

1.   Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 31 de maig de 2022 i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 20 de desembre de 2022.
2.   Ratificació del decret de presidència del Pla Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Segrià període 2022-2025 (exp. núm. 3810/2022)
3.   Assumptes d’urgència.
4.   Informes de presidència
5.   Precs i preguntes.