sessió ordinària de la Comissió informativa de Joventut, Cultura i Esports del Consell Comarcal del Segrià

Data: 
12/04/2024

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Segrià i el Consell Esportiu del Segrià (exp. núm. 842/2024).
3. Assumptes d’urgència
4. Informes de presidencia
5. Precs i preguntes.