Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat

Data: 
18/12/2020

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

2.    Dictamen Decret de Presidència núm. 302/2020 de modificació núm. 2 del contracte mixt de serveis i subministrament per a la recollida i transport de residus, a 15 municipis del Segrià mitjançant el sistema per illes. 

3.    Dictamen Decret de Presidència núm. 535/2020 núm. 3 del contracte mixt de serveis i subministrament per a la recollida i transport de residus, a 15 municipis del Segrià mitjançant el sistema per illes. 

4.    Assumptes d’urgència.

5.    Informes de presidència.

6.    Precs i preguntes.