Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat

Data: 
26/02/2021

Ordre del dia:


1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació inicial del text refós de la modificació del Pla Parcial Industrial “Les Planes” (SUD-4).
3. Ratificació del Decret de Presidència núm.78/2021.
4. Informes de presidència.
5. Precs i preguntes.