Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat

Data: 
30/07/2021

Ordre del dia:


1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Incoació de l’expedient de revisió d’ofici relatiu a la prestació objecte de la reclamació feta per Norverd SL sobre el període transitori del contracte administratiu de recollida de
residus de 22 municipis del Segrià (exp. núm. 363/2021).
3. Acord en relació a la dedicació anual d’un import equivalent a l’1,5% (abans d’IVA) del contracte de prestació anual del servei de recollida i transport de residus per la realització
de campanyes de comunicació i sensibilització anuals (exp. núm. 1586/2021).
4. Assumptes d’urgència.
5. Precs i preguntes.