sessió ordinària de la a Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat

Data: 
17/06/2024

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 30 de gener de 2024.
2. Conveni entre el Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments per la prestació del servei de recollida de residus municipals mitjançant contenidors distribuïts en àrees d’aportació (illes) i servei de deixalleries comarcals (exp. núm. 1795/2024).
3. Assumptes d’urgència.
4. Informes de presidència
5. Precs i preguntes.