Sessió ordinària de la comissió informativa de medi ambient, territori i sostenibilitat

Data: 
31/03/2022

Ordre del dia:

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2. Donar compte del decret d'incoació expedient contracte mixt de serveis i subministrament per a la recollida i transport de residus a 15 municipis del Segrià. Sistemes illes (exp.núm.884/2022).
3. Assumptes d'urgència.
4. Informes de presidència.
5. Precs i preguntes.