sessió ordinària de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat

Data: 
03/10/2022

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Modificació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià,l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes España, SA, per a potenciar les recollides selectives d’envasos (exp. núm. 2236/2022).
3. Assumptes d’urgència.
4. Informes de presidència.
5. Precs i preguntes.