sessió ordinària de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat

Data: 
26/01/2023

Ordre del dia:

1.    Aprovació dels esborranys de les actes de la sessió ordinària de 4 d’octubre de 2022 i de la sessió extraordinària de 20 de desembre de 2022.
2.    Aprovació del conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del Segrià en matèria d’atenció i acollida d’animals domèstics (exp. núm. 2091/2022). 
3.    Assumptes d’urgència
4.    Informes de presidència
5.    Precs i preguntes