Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Promoció econòmica i Turisme

Data: 
30/07/2021

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de 20 d’octubre de 2020
2. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Associació Leader de Ponent i el Consell Comarcal del Segrià per l’execució del projecte de la transició energètica de la comarca del
Segrià (exp. núm. 1457/2021)
3. Assumptes d’urgència
4. Informes de presidència
5. Precs i preguntes