sessió ordinària de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Turisme

Data: 
03/10/2022

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta del 2 d’agost de 2022
2. Aprovació Conveni de col·laboració de les entitats territorials per l’execució del projecte estratègic espais naturals de ponent en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 i els anys 2021 i 2022. (operació 19.03.01) (exp. núm. 2397/2022)
4. Assumptes d'urgència
5. Informes de presidència
6. Precs i preguntes