sessió ordinària de la comissió informativa de promoció econòmica i turisme

Data: 
29/01/2024

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 3 d’octubre de 2023.
2. Aprovació provisional del Pla Parcial Industrial "Les Planes" (SUD-4) de Soses i Alcarràs (exp. núm. 27/2021). 
3. Assumptes d’urgència.
4. Informes de presidència
5. Precs i preguntes.