Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economía

Data: 
15/10/2020

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de 4 d’agost de 2020.
2. Donar compte i ratificació de decrets presidència.
3. Donar compte de decrets gerència.
4. Aprovar la modificació del saldo inicial de drets reconeguts d’exercicis tancats, exercici 2020.
5. Aprovació inicial de l’expedient 33/2020, de modificació del pressupost núm. 18 per mitjà de transferències de crèdit.
6. Aprovació del conveni de col·laboració de les entitats territorials per l’execució del projecte estratègic Espais Naturals de Ponent en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de
Catalunya 2014-2020.
7. Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal,
8. Autorització de compatibilitat per segon lloc de treball de personal del Consell.
9. Assumptes d’urgència.
10. Informes de presidència.
11. Precs i preguntes.