Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economía

Data: 
18/12/2020

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de 20 d’octubre de 2020.
2. Donar compte i ratificació de decrets presidència.
3. Donar compte de decrets gerència.
4. Aprovació del calendari definitiu de sessions per a l’any 2021, 2022 i 2023.
5. Proposta d’aprovació del compte general, exercici 2019.
6. Proposta d’aprovació inicial del pressupost comarcal, de les bases d’execució i de la plantilla orgànica per a l’exercici 2021.
7. Proposta d’aprovació inicial de la Relació de llocs de treball, exercici 2021.
8. Proposta de rectificació dels drets pendents de cobrament d’exercicis tancats d’impossible recaptació.
9. Aprovació inicial de l’adhesió al Consorci Localret i aprovació del Conveni interadministratiu.
10. Aprovació adhesió a la Federació Catalana de Municipis.
11. Autorització de compatibilitat per segon lloc de treball de personal del Consell.
12. Dictamen previ al decret d’aprovació de les bases i convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’arquitectes tècnics.
13. Assumptes d’urgència.
14. Informes de presidència.
15. Precs i preguntes.