Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economía

Data: 
26/02/2021

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de 23 de desembre de 2020.
2. Donar compte i ratificació de decrets presidència.
3. Donar compte de decrets gerència.
4. Aprovació expedient núm. 312/2021 de modificació de pressupost 2021, suplements de crèdit núm. 2/2021.
5. Aprovació addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’oficina d’habitatge del Segrià, per a l’any 2021.
6. Assumptes d’urgència.
7. Informes de presidència.
8. Precs i preguntes.