sessió ordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia

Data: 
30/07/2022

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 31 de maig de 2022.
2. Donar compte de decrets de presidència.
3. Donar compte de decrets de gerència.
4. Rectificació dels drets pendents de cobrament d'exercicis tancats de subvencions (exp. núm. 1141/2022).
5. Ratificació Decret de Presidència 404/2022 “Addenda de modificació per a l’any 2022 del conveni de coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum de l’Agència catalana del consum de la Generalitat al Consell Comarcal del Segrià (exp. núm. 1954/2022).
6. Modificació de pressupost 9-2022 (exp. núm. 2179/2022).
7. Proposta d’acord del Consell Comarcal del Segrià d’adhesió a la primera pròrroga del contracte 2019.03-d1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2019.03), (exp. núm. 2213/2022).
8. Declaració de compatibilitat per activitat privada J.G.A. (exp. núm. 2255/2022).
9. Assumptes d’urgència.
10. Informes de presidència.
11. Precs i preguntes.