sessió ordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia

Data: 
03/10/2022

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 2 d’agost de 2022.
2. Donar compte de decrets de presidència.
3. Donar compte de decrets de gerència.
4. Aprovació del compte general 2021 (exp. núm. 2163/2022).
5. Donar compte de l’informe d’intervenció de les obligacions d’execució trimestral del pressupost 2T 2022 (1366/2022).
6. Donar compte de l’informe d’intervenció i tresoreria contra la morositat 2T 2022 (1367/2022).
7. Donar compte de l’informe d’intervenció del període mig de pagament a proveïdors 2T 2022 (1368/2022).
8. Conveni de col·laboració entre la UOC i el Consell Comarcal del Segrià en el desenvolupament d’activitats d’interès mutu (exp. núm. 2620/2022).
9. Baixa dels drets exercicis tancats (exp. núm. 1141/2022).
10. Modificació de pressupost núm. 12/2022 per transferència de crèdits (exp. núm. 2832/2022).
11. Modificació núm. 1 Oferta pública d’ocupació ordinària 2022 (exp. núm. 145/2022).
12. Modificació de la Relació dels Llocs de Treball F-AG5 i F-AG6, per tal de reclassificar la categoria professional i nomenclatura del Lloc de Treball F-AE2 (exp. núm. 2702/2022).
13. Assumptes d’urgència.
14. Informes de presidència.
15. Precs i preguntes.