Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia

Data: 
26/01/2023

Ordre del dia:

1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions ordinària de 29 de novembre de 2022 i extraordinària de 20 de desembre de 2022.
2. Donar compte de decrets de presidència.
3. Donar compte de decrets de gerència.
4. Ratificació del decret de presidència de l’increment del 2,5% de les retribucions empleats públics d’acord amb el RDL 18/2022, exercici 2023 (exp. núm. 206/2023).
5. Modificació de pressupost núm. 2/2023 per crèdit extraordinari (exp. núm. 208/2023)
6. Modificació ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis al Centre d’Acollida d’Animals d’Alcanó (exp. núm. 157/2023).
7. Declaració de compatibilitat per activitat privada A.P.A. (exp. núm. 48/2023).
8. Aprovació definitiva de la Relació de Llocs de Treball i Plantilla de Personal del Consell Comarcal del Segrià per a l’exercici 2023 (exp. núm. 3701/2022).
9. Assumptes d’urgència.
10. Informes de presidència.
11. Precs i preguntes.