Sessió ordinària de la Comissió informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia

Data: 
20/04/2023

Ordre del dia:

1.Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions ordinària de 31 de gener de 2023 i extraordinària de 28 de març de 2023.
2.Donar compte de decrets de presidència.
3.Donar compte de decrets de gerència.
4.Aprovació inicial del Reglament de regulació del teletreball com a modalitat de treball a distància del Consell Comarcal del Segrià (exp. núm. 1688/2023).
5.Ratificació del decret de presidència núm. 280/2023 referent al Conveni de col·laboració per l’actuació formativa en el marc del programa “treball i formació línia joves tutelats i extutelats 2022” (exp. núm. 2251/2023).
6.Modificació de pressupost número 5/2023 (exp. núm. 1708/2023).
7.Donar compte del Decret de Presidència núm. 279/2023, d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2022 (exp. núm. 1564/2023).
8.Donar compte de l’Informe resum anual dels resultats del control intern de l’exercici 2022 (exp. núm. 974/2022).
9.Donar compte del Pla Anual de control financer de l’exercici 2023 (exp. núm. 1689/2023).
10.Donar compte de l’informe anual relatiu a les resolucions adoptades contràries a les objeccions efectuades, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2022 (exp. núm. 1633/2023).
11.Acord transaccional Recurs contenciós 370/2019 Griñó Ecològic, SA (exp. núm. 1790/2021).
12.Informes de presidència.
13.Precs i preguntes.