sessió ordinària de la comissió informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia

Data: 
29/01/2024

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 19 de desembre de 2023.
2. Donar compte i ratificació de decrets de presidència.
3. Donar compte de decrets de gerència. 
4. Aprovació de l’Oferta pública d’ocupació 2024 (exp. núm. 180/2024).
5. Modificació núm. 1 de la RLT 2024 (exp. núm. 3621/2023).
6. Acord de convalidació de l’omissió de la funció interventora, aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit (exp. núm. 186/2023). 
7. Declaració de compatibilitat per activitat privada M.R.C. (exp. núm. 139/2024).
8. Assumptes d’urgència.
9. Informes de presidència
10. Precs i preguntes.