sessió ordinària de la comissió informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia

Data: 
12/04/2024

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 30 de gener de 2024.
2. Donar compte i ratificació de decrets de presidència.
3. Donar compte de decrets de gerència.
4. Aprovació del Compte General de l’exercici 2022 (exp. núm. 3134/2023).
5. Modificació de l'acord de fiscalització limitada prèvia d’intervenció (exp. núm.1033/2024).
6. Ratificació decret de presidència núm. 58/2023 de l’increment retribucions empleats públics d’acord amb la LPGE 2023 d’acord amb la LGPE 2023 (exp. núm. 206/2023).
7. Aprovació del model genèric de l’acord d’encàrrec gestió al Consell Comarcal del Segrià de tasques de manteniment d’espais públics en el marc de Programa Treball i Formació.
8. Aprovació Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià i els Ajuntaments per a l’execució del programa treball i formació per a persones joves tutelades i extutelades 2023 (exp. núm. 3071/2023).
9. Aprovació Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià i els Ajuntaments per a l’execució del programa treball i formació entitats locals 2023 (exp.núm. SOC0262023-SOC-TRFO ELL).
10. Aprovació Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià i els Ajuntaments per a l’execució del programa treball i formació per a persones de la línia ACOL (SOC – TRFO ACOL) ref.BDNS 666184).
11. Assumptes d’urgència.
12. Informes de presidència
13. Precs i preguntes.