Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economía

Data: 
30/04/2021

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de 26 de març de 2021
2. Donar compte i ratificació de decrets de presidència 
3. Donar compte de decrets de gerència
4. Donar compte del Decret de Presidència núm. 181/2021, d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 (núm. exp. 945/2021)
5. Proposta de rectificació de drets reconeguts pendents de cobrament d'exercicis tancats (núm. exp. 552/2021)
6. Donar compte de l’Informe resum anual del Consell Comarcal del Segrià dels resultats del control intern de l’exercici 2020 (núm. exp. 1008/2021)
7. Donar compte de l’informe anual relatiu a les resolucions adoptades contràries a les objeccions efectuades, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió
de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2020 (núm. exp. 1015/2021)
8. Donar compte del Pla Anual de control financer de l’exercici 2021 (núm. exp. 1016/2021)
9. Adhesió al conveni d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria subscrit entre l’AEAT i la FEMP (núm. exp. 1001/2021)
10. Assumptes d’urgència.
11. Informes de presidència.
12. Precs i preguntes.