sessió ordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia

Data: 
17/06/2024

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 16 d’abril de 2024.
2. Donar compte i ratificació de decrets de presidència.
3. Donar compte de decrets de gerència.
4. Dació de compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost general del Consell Comarcal del Segrià de l’exercici 2023 (exp. núm. 1243/2024).
5. Donar compte de l’Informe Anual control intern 2023 - art.15 i 27 RCI (exp. núm.1206/2024).
6. Donar compte de l’Informe Anual control intern 2023 – art. 213 i art. 37 (exp. núm.1689/2024).
7. Modificació núm. 1 de l’Oferta pública d’ocupació 2024 (exp. núm. 180/2024).
8. Modificació núm. 2 Relació de llocs de treball del Consell Comarcal del Segrià 2024 (exp.núm. 3621/2023).
9. Acord per a l’aprovació política de seguretat de la informació del Consell Comarcal del Segrià (exp. núm. 1250/2024).
10. Aprovació de la instrucció interna que regula l'ús dels sistemes d'informació (exp. núm.1250/2024).
11. Acord Marc serveis Auditoria – ACM-CCDL - Adjudicació Faura-Casas (exp. núm.1350/2024).
12. Assumptes d’urgència.
13. Informes de presidència
14. Precs i preguntes.