Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economía

Data: 
28/05/2021

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de les actes de la sessions de 4 de maig i 21 de maig de 2021
2. Donar compte i ratificació de decrets de presidència
3. Donar compte de decrets de gerència
4. Esmena a la modificació núm. 5 de cartipàs 2019-2023. Comissió de seguiment de contractes de recollida de residus (exp. núm. 650/2021)
5. Aprovació de modificació de pressupost núm. 6/2021 (exp. núm. 1217/2021)
6. Donar compte de l'informe de l'execució de les obligacions trimestals d'execució del pressupost 1er trimestre de 2021 (exp. núm. 1010/2021)
7. Donar compte de l'informe de morositat 1er trimestre de 2021 (exp. núm. 1011/2021)
8. Donar compte de l'informe PMP 1er trimestre de 2021 (exp. núm. 1012/2021)
9. Establiment criteris per al pagament del contractes de transport escolar durant la nevada del dia
11 de gener de 2021 (exp. núm. 1207/2021)
10. Assumptes d’urgència
11. Informes de presidència
12. Precs i preguntes