Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Règim interior, Hisenda i Economia

Data: 
30/07/2021

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió d’1 de juny de 2021
2. Donar compte i ratificació de decrets de presidència
3. Donar compte de decrets de gerència
4. Llevament omissió funció interventora relativa a l’aprovació factures SAD serveis socials
5. Llevament de la objecció d’intervenció relativa a les factures de la Nevada Filomena
6. Modificació de Pressupost núm. 8-2021
7. Acord de subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari a
través de l’Acord marc de l’ACM, Exp. 2018.09 (exp. núm. 1436/2021)
8. Assumptes d’urgència
9. Informes de presidència
10. Precs i preguntes