Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economía

Data: 
01/10/2021

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de 3 d’agost de 2021
2.    Donar compte i ratificació de decrets de presidència 
3.    Donar compte de decrets de gerència
4.    Devolució avals (exp. núm. 1799/2021)
5.    Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball d’administratiu/va de suport a secretaria intervenció (exp. núm. 1767/2021)
6.    Convocatòria i bases reguladores concurs oposició (lliure) d’una plaça de tècnic/a de Secretaria d’administració general A1-26 (exp. núm. 1763/2021)
7.    Aprovació del Compte General de l’exercici 2020 (exp. núm. 1621/2021)
8.    Donar compte execució trimestral (exp. núm. 1010/2021, 1011/2021 i 1012/2021)
9.    Adhesió ACM contracte de serveis d’auditoria (exp. núm. 1827/2021)
10.    Assumptes d’urgència
11.    Informes de presidència
12.    Precs i preguntes