sessió ordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia

Data: 
27/01/2022

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 17 de desembre de 2021.
2. Donar compte i ratificació de decrets de presidència.
3. Donar compte de decrets de gerència.
4. Oferta pública d’ocupació ordinària 2022 (exp. núm. 145/2022).
5. Convocatòria i bases reguladores concurs oposició (lliure) d’una plaça de tècnic/a de Secretaria d’administració general A1-26 (exp. núm. 1763/2021).
6. Declaració de compatibilitat per activitats privades de personal del Consell (exp. núm. 140/2022).
7. Ratificació decret de presidència núm. 23/2022, d’increment retribucions empleats públics d’acord amb la LPGE 2022 (exp. núm. 78/2022).
8. Adhesió a la segona pròrroga de l’acord marc de l'ACM de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions (expedient 2018.06) (exp. núm. 94/20220).
9. Modificació Bases execució del pressupost de 2022 (instruccions de tancament comptable) (exp. núm. 1826/2021).
10. Donar compte de l'informe de l'execució de les obligacions trimestrals d'execució del pressupost 4art trimestre de 2021 (exp. núm. 1010/2021).
11. Donar compte de l'informe de morositat 4art trimestre de 2021 (exp. núm. 1011/2021).
12. Donar compte de l'informe PMP 4art trimestre de 2021 (exp. núm. 1012/2021).
13. Acord de convalidació de l’omissió de la funció interventora, aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit relació factures 202-2021 (exp. núm. 185/2022).
14. Assumptes d’urgència.
15. Informes de presidència.
16. Precs i preguntes.