Sessió ordinària de la comissió informativa de règim interior, hisenda i economia

Data: 
01/04/2022

Ordre del dia:

1.Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària d’1 de febrer de 2022.
2.Donar compte de decrets de presidència.
3.Donar compte de decrets de gerència.
4.Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2021 (exp. 239/2022).
5.Donar compte dels informes de resolucions contràries a objeccions, omissions i anomalies de l'exercici 2021 (exp. 1003/2022).
6.Donar compte de l'informe resum de control intern de l'exercici 2021 (exp. 1016/2021).
7.Donar compte del Pla Anual de control financer de l’exercici 2022 (exp. 974/2022).
8.Modificació de pressupost 3/2022 (exp. 1027/2022).
9.Modificació de l'Oferta d'ocupació derivada del procés d'estabilització previst a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat la en l’ocupació pública (exp. núm. 2402/2021).
10.Modificació núm.1 de la Relació de Llocs de treball del Consell Comarcal del Segrià per a l’exercici 2022 (exp. 2400/2021).
11.Declaració de compatibilitat per activitat pública A.T.E. (exp. núm. 248/2022).
12.Declaració de compatibilitat per activitat privada M.S.A. (exp. núm. 905/2022).
13.Assumptes d’urgència.
14.Informes de presidència.
15.Precs i preguntes.