Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Serveis Socials, Benestar Social i Família

Data: 
27/01/2022

ORDRE DEL DIA:

1.  Aprovació de l’esborrany de l’acta del 17 de desembre de 2021.
2. Aprovació Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià i els Ajuntaments per a l’execució del programa treball i formació per a persones joves tutelades i extutelades 2021 (exp. núm. 2136/2021).
3. Modificació Reglament Comarcal de prestacions econòmiques de caràcter social (exp. núm. 115/2022)
4.  Assumptes d’urgència.
5. Informes de presidència.
6. Precs i preguntes.