sessió ordinària de la Comissió Informativa de Serveis Socials, Benestar Social i Família

Data: 
30/07/2022

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta del 31 de maig.
2. Ratificar Decret de Presidència 459/2022, Pròrroga contracte de Servei d’ajuda a domicili a la comarca del Segrià (exp. núm. 556/2021).
3. Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Segrià per a l’aplicació de mesures
alternatives a persones menors d’edat denunciades per consum o tinença de drogues (exp. núm. 2006/2022).
4. Contracte Programa de Serveis Socials 2022-2025 (exp. núm. 1312/2022).
5. Reorganització de l’àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Segrià 2022 – 2025. Nou pla estratègic de Serveis Socials: al centre les persones (exp. núm.
2238/2022).
6. Bases del procés selectiu de selecció de Coordinadors d’àrea, nova estructura organitzativa de l’àrea de Serveis Socials (exp. núm. 2286/2022).
7. Assumptes d’urgència.
8. Informes de presidència.
9. Precs i preguntes.