sessió ordinària de la Comissió Informativa de Serveis Socials, Benestar Social i Família

Data: 
03/10/2022

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 2 d’agost de 2022.
2. Ratificar Decret de Presidència 583/2022, Conveni “temps per cures, + temps per tu” (exp.núm. 2630/2022).
3. Reglament del funcionament intern del servei temps per cures (exp. núm. 2580/2022).
4. Convenis de delegació de competències i col·laboració interadministrativa amb els ajuntaments en matèria de Serveis Socials i altres programes relatius al benestar (exp. núm.2779/2022).
5. Assumptes d’urgència.
6. Informes de presidència.
7. Precs i preguntes.