Sessió ordinària de la comissió informativa de serveis socials, benestar social i família

Data: 
29/01/2024

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 19 de desembre de 2023.
2. Ratificació del decret de presidència núm. 1021/2023 d’aprovació de l’addenda primera (2023-2025) del conveni del Contracte Programa 2022-2025 en matèria de serveis
socials i altres programes relatius al benestar social (exp. núm. 1312/2022).
3. Informes de presidència
4. Precs i preguntes.