sessió ordinària de la comissió informativa de serveis socials, benestar social i família

Data: 
12/04/2024

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 30 de gener de 2024.
2. Ratificació del decret de presidència núm. 193/2024 de rescissió Conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Segrià per a la cessió de la gestió de l’ús d'un habitatge de titularitat pública administrats per l’Agència al municipi d'Almacelles (exp. núm. 2526/2021).
3. Aprovació de l’addenda de modificació del conveni interadministratiu de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes i els Ens Locals per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025 (exp. núm. 2781/2022).
4. Assumptes d’urgència.
5. Informes de presidència
6. Precs i preguntes.