Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Serveis Socials, Benestar i Família

Data: 
15/10/2020

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del 4 d’agost de 2020.
2. Expedient 51/2020 de licitació del contracte de servei d’atenció domiciliària: Aprovació plec de clàusules administratives i tècniques. Convocatòria del procediment obert.
3. Aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions per ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la comarca del Segrià pel desenvolupament de projectes municipals i comarcals de suport voluntariat en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la Covid-19 durant l’exercici 2020.
4. Assumptes d’urgència.
5. Informes de presidència.
6. Precs i preguntes.