Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Serveis Socials, Benestar i Família

Data: 
18/12/2020

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del 20 d’octubre de 2020.
2. Proposta de resolució del procediment discrepàncies i omissió de la funció interventora al servei d’assistència domiciliària (SAD)
3. Expedient 51/2020 de licitació del contracte de servei d’assistència domiciliària: declaració desert.
4. Ratificació dels Decrets de Presidència 
- núm. 550/2020 de sol·licitud de subvenció del Contracte programa per a l’exercici 2020 per a la prestació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere
- núm. 554/2020, d’aprovació del Contracte programa per a l’exercici 2020 per a la prestació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere
- núm. 627/2020, d’aprovació de l’ampliació núm. 2 l’Addenda al Contracte programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Segrià en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020, mesures 45.5 i 45.6
- núm. 628/2020, de l’aprovació de l’ampliació núm. 3 de l’Addenda al Contracte programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Segrià en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020, a les persones sense llar, les persones demandants de protecció internacional i els joves en situació de carrer
- núm. 629/2020, de l’addenda de pròrroga per al 2021 del Contracte Programa, 2016-2019 per la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Segrià, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
5. Pròrroga per a l’any 2021 dels diferents convenis i addendes signats amb els ajuntaments derivats de la pròrroga del Contracte programa 2016-2019.
6. Aprovació del Protocol de Prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe al Consell Comarcal del Segrià
7. Assumptes d’urgència.
8. Informes de presidència.
9. Precs i preguntes.