Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Serveis Socials, Benestar i Família

Data: 
30/04/2021

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del 26 de març de 2021.
2. Acord de convalidació de l’omissió de la funció interventora de relació de factures del servei d’assistència domiciliària (SAD) (núm. exp. 981/2021)
3. Assumptes d’urgència.
4. Informes de presidència.
5. Precs i preguntes.