Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Serveis Socials Benestar i Família

Data: 
31/03/2022

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de l’1 de febrer de 2022.
2. Ratificar conveni de col·laboració en relació amb l’oficina de rehabilitació comarcal per a la gestió dels ajuts en matèria de rehabilitació residencial en el marc del pla estatal de recuperació, transformació i resiliència i l’instrument Next Generation EU (exp. núm. 2524/2021).
3. Ratificar conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Segrià relatiu a l’Oficina local d’habitatge situada en aquesta comarca, per a l’any 2022 (exp. núm. 2525/2021).
4. Addenda complementària al contracte programa de l’actual Departament de Drets Socials entre el Departament d’Igualtat i Feminismes i el Consell Comarcal del Segrià en matèria de sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència masclista i per als seus fills i filles, per implementar noves mesures extraordinàries relacionades amb l’impacte social de la COVID-19 (quarta addenda COVID) durant l’exercici 2021 (exp. núm. 371/2022).
5. Assumptes d’urgència.
6. Informes de presidència.
7. Precs i preguntes.