Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Serveis Socials, Benestar Social i Família

Data: 
30/07/2021

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del 21 de maig de 2021.
2. Resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord d’aprovació de les bases i convocatòria del concurs oposició lliure per a cobrir sis (6) places d’educador/a (exp. núm. 1163/2021).
3. Ratificació decret de presidència núm. 413/2021 d’aprovació de la Convocatòria d’ajuts de transport per a persones discapacitades, amb dependència i amb mobilitat
reduïda, per tal que puguin accedir als serveis d’atenció especialitzada de la comarca (exp. núm. 1567/2021).
4. Expedient de licitació del contracte de servei de Teleassistència: aprovació plec de clàusules administratives i tècniques. Convocatòria del procediment obert (exp. núm.1580/2021).
5. Aprovació del conveni interadministratiu de col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments pel desplegament del programa transversal “Al Segrià, iguals” (exp. núm. 1587/2021).
6. Addenda complementària al contracte programa entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Segrià en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per implementar noves mesures extraordinàries relacionades amb l’impacte social de la COVID-19 (quarta addenda COVID) (exp. núm.1596/2021).
7. Assumptes d’urgència.
8. Informes de presidència.
9. Precs i preguntes.