Sessió ordinària de la Comissió Informativa d'Ensenyamenet

Data: 
31/01/2022

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació , si s´escau, de l´acta de la sessió de 17 de desembre de 2021.
2. Modificació del conveni de col·laboració entre les l´Associació de mares i pares d´alumnes i el Consell Comarcal del Segrià per a la gestió del servei escolar del menjador. Curs 2021/2022 ( exp. núm 1557/2021)
3. Assumptes d´urgència
4. Informes de presidencia
5. Precs i preguntes